ר ת א ב  ע ד י מ  
       
    ישאר  

ןוגראה תודוא  

רנירטול תולאש  

! שדח םורופ  

התיבה אוב  

םיגוויזו םיכודיש  

םירושיק  

רשק רוצ  

 

רנירטול תולאש
הלאש חלש 

?םויב םימעפ המכו ,לוכאל ךירצ אוה המ .שדח םיבלכ רוג ונל שי 

וילע ,הרקמ לכב .אוה גוס הזיאו ,רוגה המכ ןב םתנייצ אל . רוגה לע ושדחתת
ןוזמל קר וליגרהל םיצור םתא םא טילחהל םיכירצ םתא .םירוגל ןוזמ לוכאל
יוצר .קושב תובר ירחסמ ןוזמ תורבח ןנשי .תויחפמ בוטר ןוזמל םג וא ,שבי
רושיק) הבונקוי תמגודכ 'םוימרפ' תמרב ןוזמב ליכאהל
רושיק) סנייאס סליה ,(http://www.eukanuba.com-ל
םתא המל ועדי רבכ תויחה תונחב) המודכו (/http://www.hillspet.com-ל
ךירצ רוגה ןכ לעו ,םיליגרה תונוזמהמ םיזכורמ רתוי ולא תונוזמ .(םינווכתמ
,םיליגרה תונוזמהמ רתוי םירקי םהש תורמל ,ןכל .םהמ (תיתומכ) תוחפ לוכאל
.(!יקק תוחפ םירצוי םגו) 'םיליעי' רתוי םה
תמר שי םירוג לש ןוזמב ןכש ,םירגוב לש אלו ,םירוגל היהי ןוזמהש בושח
.רוג תלידגל תמאתומה ןדיסו היגרנא
ליכאהל יוצר (המודכו רסקוב ,באז בלכ תמגודכ) לודג עזגמ רוגב רבודמ םא
הכומנ ןדיסהו היגרנאה תמר הז ןוזמב .םילודג םינז לש םירוגל דחוימ ןוזמב
ןמז ךרואל הדיחא החימצל םורגל ידכ תאזו ,ליגר םירוג ןוזמב המרהמ רתוי
דוגינב ,םייתנש - יצחו הנש ךרואל םילדג םילודג םיעזגמ םיבלכ .רתוי ךורא
הריהמ הלידג .םישדוח 12-8 ליגב םתלידג תא םימייסמה םינטק םיעזגמ םיבלכל
ןיא עודמ הביסה םג וז .תומצעב תויעבל םורגל הלוכי לודג עזגמ רוג לש ידמ
שי לכואב - ההובג המרמ ירחסמ לכוא םינזומה םירוגל םויצלק ירודכ ףיסוהל
.תומצעל קזנ םורגל הלולע תפסותו םויצלק קיפסמ
םשל ,השק הציב וא ןמוש תלד הנבל הניבג לש םעפ ידמ החורא ףיסוהל רשפא
תא רפי הז ןכש ,הנוזתהמ %20-מ רתוי הווהי יתיבה ןוזמהש יוצר אל .ןוויג
אוהש טילחי בלכה ןפ רהזהל ךירצ ,ןכ ומכ .ירחסמה ןוזמבש יתנוזתה ןוזיאה
.ירחסמה תא אלו יתיבה ןוזמה תא קר לוכאל ןכומ
תוחורא שמחכ תתל שי ,לשמל םיישדוחכ ןב ,ןטק רוגה רשאכ :םויב םימעפ המכ
.תומכה תא לידגהל ךא תוחוראה רפסמ תא תיחפהל לדג אוהש לככו ,םויב תונטק
החוראל רובעל רשפא (םילודג םיעזגב) םייתנש וא (םינטק םיעזגב) הנש ליגב
.םויב תחא
וניא בלכהו הדימב דובעל לוכי הז .בלכל ישפוח שבי ןוזמ ריאשהל םירחובה שי
אקווד ליכאהל דואמ רזוע ,רוגב רבודמשכ לבא .ידמ ןימשמ וניאו ןללז
רוזעי הזו ,ויכרצ תא תושעל ךרטצי רוגה לכואה ירחא תוקד המכ ןכש ,תוחוראב
.םיכרצ תושעל הצוחה םיאצוי זאו םיליכאמ ,רמולכ .יקקו יפיפל ךוניחב
תויומכו םילקשמ תלבט הנשי תיקש לכ לע .והנשממ הנוש ןוזמ לכ :ליכאהל המכ
םא - ךרוצל םאתהב הנממ תוטסל רשפא לבא הלבטה יפל תכלל שי .תוצלמומ ןוזמ
.ךפהלו ,ןוזמה תומכ תא תיחפהל שי ידמ ןמש הארנ וא ידמ רהמ לדג רוגה

?םידומילה םיכרוא ןמז המכו ,הירנירטו ידומיל םידמול הפיא

רפסה תיבב םה םידומילה .לארשיב הירנירטו דומלל ןתינש םינש המכ רבכ
רושיק) תירנירטו האופרל
תואלקחל הטלוקפב (http://indycc1.agri.huji.ac.il/vetschool/ksvm.asp-ל
םהינפלו ,םינש 4 םיכרוא םידומילה .תירבעה הטיסרבינואל תכיישה ,תובוחרב
.המודכו םייחה ילעב יעדמ ,היגולויב ןוגכ ,בורק םוחתב ראות םילשהל שי
.םינש 7 כ"הס רמולכ
םיבר םילארשי םנשי ,לבגומ ץראב ירנירטוה רפסה תיבב תומוקמה רפסמש ןוויכמ
.ץראל ץוחב םידמולה
.דועו הקירפא םורד ,דנלוה ,הילטיא ,הירגנוה ,היקבולס םה םיצופנ תומוקמ
רושיק) ןאכ אוצמל ןתינ םלועב הירנירטול רפסה יתב לע םיטרפ
.(http://netvet.wustl.edu/vschool.htm-ל

?הז דגנ תושעל רשפא המ - המויא הרישנ שי ילש בלכל 

תכלל שיו רוע תלחמב רבודמ ןכ םא .הוורפב תוחרק שי םאה קודבל ךירצ
הרישנ שי טושפו תוחרק ןיא םירקמה בורב םלוא .לופיט תלבקל תי/רנירטול
ךא ,רתוי הקזח הרישנה זאו ותוורפ תא ףילחמ בלכה ןהב תונוע ןנשי .הקזח
קיספי אל הז .םוי לכ .םישירבמ ?םישוע המ .הרישנ שי הנשה לכ ךרואל השעמל
רבד דוע .תיבה לכב אלו תשרבמה לע הנדרת תורעישה תוחפל לבא ,הרישנה תא
בלכה ןוזמל ףיסוהל הז הוורפה לש הבוט החימצ דדועל ידכ תושעל רשפאש
תפסוה י"ע הז תא תושעל רשפא .(6 הגמואו 3 הגמוא) תוינויח ןמוש תוצמוח
רישכת תונקל רשפאו ,ןוזמל (6 הגמוא) תוינמח ןמשו (3 הגמוא) םיגד ןמש
.תויחה תויונחו םירנירטוה לצא דחוימ

תיבהמ לותחה תא קורזל הכירצ ינאש תרמוא יתסיגו ןוירהל סנכהל תננכתמ ינא
?תקדוצ איה םאה .יל ריבעהל לוכי אוהש הלחמ וזיא שי יכ
 

םישנל תנכוסמ רשאו ,םדא ינבל ריבעהל םילוכי םילותחהמ קלחש הלחמ הנשי ןכא
,(http://www.toxo.org.uk-ל רושיק) המזלפוסקוט םשב ליפטב רבודמ .ןוירהב
רשאכ .םדא ינבל האוצה ךרד רובעל לוכיו ,םילותחהמ קלח לש ףוגב םייק רשא
תחתפמ איה השעמלו ,םולכ הרוק אל ,ליפטב תקבדנ ןוירהב הניאש (רבג וא) השא
השא רשאכ קר איה היעבה .בוט רבד והזו ,תרזוח הקבדה דגנכ ןוסיח ןיעמ
תלפהל וא םימומל םורגל לולע רבדה - ןוירהה ןמזב ליפטב תקבדנ ןוירהב
.דלווה

!לותחה תא קורזל הביס הניא וז - לבא
.הלחמב עוגנ וניא ךלש לותחהש דואמ ןכתי *
,(ולצא הלחמ ינמיסב ללכ תנחבה אלו ןכתי) הלחמב לותחה הלח רבעב םא םג *
.האוצב שרפומ וניאו ולצא םודר ליפטה עגרכש חינהל ריבס
,רבעב ונממ תקבדנ רבכש ריבס יוכיס שי ,הלחמב רבעב הלח ןכ ךלש לותחה םא *
ת/אפורמ ישקב .ןוירהה ןמזב הקבדה ינפמ ךילע ןגמ הז - בוט הז רומאכו
ינפל וז הקידב רובעל רתויב יוצר .המזלפוסקוטל םינדגונל הקידב ךלש םישנה
.ןוירהה

ןהש הקידבב תולגמ ,ןהימימ םילותח םהל ויה אלש הלאכ וליפאו ,םישנ הברה
אלא לותחמ אל וקבדנ ליפטב תוקבדנה םישנה בור .ליפטה דגנכ תונגומ רבכ
ןוניגמ וא קיפסמ לשובמ אל רשב תליכאמ וא ןתודליב לוח יזגראב קחשממ
.הניגב

ךל ןיא רמולכ) תילילש תאש הארמ המזלפוסקוטל םד תקידבו ,ןוירהב תא םא
יטקנ יקבדת אלש זוחא האמב החוטב תויהל ידכ ,לותח ךל שיו ,(ליפטל 'ןוסיח'
:תואבה תולועפב
ןוירהה ןמזב לותחה לש לוחה תא ףילחהל ךגוז ןבמ ישקב
וא

ךופהל ןמז חקול האוצב שרפומה ליפטה .םויב םעפ זגראה תא ןקורל יגאד
תא םוי לכ םיקנמ םא ןכל .םימי העבשל תועש 24 ןיב אוה הז ןמז ךשמ .קבדמל
.קבדמל ךופהל תונמדזה ליפטל םינתונ אל זגראה
וא

.לוחה תא הפילחמ תאשכ תוימעפ דח תופפכב ישמתשה
.הניגב ןוניגה ןמזב תופפכב ישמתשהו ,לשובמ אל רשב ילכאת לא ,הזמ ץוח
!החלצהב

לשלשמ אוה .הניבגו בלח לוכאל ול םינתונ ונחנא .ןטק םילותח רוג ונצמיא
?תושעל המ ,ארונ
 

בור ,בלח התוש לותחהו םצע לכוא בלכה תא םיארמ םידליה ירפסבש תורמל
.לושלשל םהל םרוג הז ללכ ךרדב .הרפ בלח לכעל ללכ םילגוסמ םניא םילותחה
רוגה תא ריבעהל יוצר ןכ לע .ינלטק תויהל לוכי לושלשה םיריעצ םירוגב
לכוא ול תתל רשפא ,ומצעב לוכאל לגוסמ רבכ אוה םא .םילותח ירוגל ןוזמל
לכוא אל ןיידע אוה םא .תויחפמ לכוא וא (םימב תוקד המכל בטרומ ילוא) שבי
רוגה תא תחקל יוצר הזמ ץוח .םילותח ירוגל תדחוימ 'הנרטמ' תתל שי ומצעב
םורגל תולוכי םיעלות םג - םיעלותב לופיטו תינושאר הקידבל תי/רנירטול
.ולש םינוסיחה תא ליחתהל םג ךירצ יצחו םיישדוח ןב רבכ רוגה םא .לושלשל
!החלצהב

?תושעל המ !םישוערפ שי בלכל 

ףא םהו ,בלכה לצא תושק רוע תויעבל םורגל םילולע םה .םישוערפב לפטל בושח
יח ךלש בלכהש לזמ ךל שי .םדא ינבל ןהו בלכל ןה םיקבדמש ,םישוערפ םיאיבמ
לופיט השרדש הרורצ הרצ ויה םישוערפה זא .הנש םירשעו רשע ינפל אלו םויה
םילקו םישידח םירישכת םנשי םויה .ןהינימל תוקבאב םימי המכ לכ רזוח
ןיילטנורפ אוה רתויב רכומה רמוחה .תו/םירנירטו לצא גישהל ןתינש ,שומישל
תא .תופיט וא סיסרת תרוצב עיפומה ,(http://www.frontline.com -ל רושיק)
תא וליאו ,סיסרתהמ בוטר השענ אוהש ךכ ,בלכה ףוג לכ לע ססרל שי סיסרתה
תושעל שי הכורא הוורפ ילעב םיבלכב) רועה לע בלכה ףרועב ףטפטל שי תופיטה
.בלכה לדוגל םאתהב םינוש םילדגב תואב תופיטה .(םש ףטפטלו הוורפב 'ליבש'
ינפל םיימוי בלכה תא ץוחרל ןיא וז הביסמו ,רועבש ןמושה ךרד טשפתמ רמוחה
שי .(הזה ירועה ןמושה תא בלכהמ דירונ אלש ידכ) רמוחה תא םימשש ירחא וא
.שדוחב םעפ לופיטה לע רוזחל
,(http://www.nofleas.com-ל רושיק) 'גטנוודא םשב ףסונ רמוח םג ונשי
תופיטב שומישה ןפואכ וב שומישה ןפואו דבלב תופיט תרוצב עיפומה
.ןיילטנורפה
םיסיסרתל דואמ םישיגרה םילותחב רקיעב ,שומישל דואמ חונ תופיטב לופיטה
.םהינימל
תושק תולחמ תוריבעמ תויצרק - תיללכ העידיל ךא ,תויצרק יבגל תלאש אל
.םדגנ רמוחב שמתשהל דיפקהל שי ןכלו םדא ינבלו םיבלכל ('תויצרקה תחדק')
.תוירנירטוה תואפרמב השיכרל םינתינה ,תויצרק דגנ םיניוצמ םירלוק םנשי

.יפיפ השוע אוהשכ לליימו לוחה זגראל ךלוה ןמזה לכ ילש לותחה לומתא זאמ
?תושעל המ .יפיפ הברה ול אצוי אלש יל הארנ

וא 'םוסח' ךלש לותחה וליאכ עמשנ .תי/רנירטול דימ לותחה םע תכלל ךילע
ןתשה רוניצ .ןתשה יכרדב תויעבל היטנ שי םירכז םילותחל .'םוסח' טעמכ
.םש עקתנ והשמ תובר םיתיעלו ,דואמ קד ,ןימה רביא ךותבש קלחה רקיעב ,םהלש
אל ןוזיא לשב תורצונ ולא םינבא .לטסירק וא ,ןבא הז עקתנש המ ללכ ךרדב
.קיפסמ םיתוש םניא םילותח הברה .םילזונהו םינובלחהו םילרנימה ןיב ןוכנ
ןוזמ וא ,םילזונ ליכמה ,בוטר ןוזמ לוכאל םירכז םילותחל ץלמומש הביסה וז
.םינובלחבו םילרנימב ןוכנ ןוזיא לעבו הבוט תוכיאמ שבי
םאו .םדקומ הז תא סופתל יוצר ,המיסח ינפל דמוע אוה םא - ךלש לותחל הרזחו
ןתשהשכ - םוריח בצמב רבודמ .תי/רנירטול ץורל ךירצ שממ ,םוסח רבכ אוה
תעפוהל םורגל לוכיו ובש םילערה לכ םע ףוגב רבטצמ אוה תאצל לוכי וניא
,המיסח שי ןכא םא קודבת/קודבי תי/רנירטוה .לותחה תומלו םייבצע םינמיס
תא חותפל הרטמב ןתשה רוניצ ךותל - רטטק - רוניצ סינכת/סינכי ןכ םאו
ךרטצי לותחהו ןכתי .הז ליבשב תיללכ המדרה תשרדנ םירקמה בורב .המיסחה
םגו ,הקיטויביטנא - םירודכ תחקל םגו ,םימי המכ ךשמב רטטקה םע ראשהל
.ןתשה רוניצ תא םיביחרמה םידחוימ םירודכ
.גוס הזיאמ ןכ םאו םילטסירק שי ןכא םא תוארל ידכ ןתשה תא קודבל בושח
ותוא דחוימ ירחסמ ןוזמ בורל - תדחוימ הטאיד לותחל םאתות וז הנחבאל םאתהב
.הרקמה תונשה עונמל ידכ וייח לכ ךשמב לוכאל לותחה ךרטצי

ישאר  | ןוגראה תודוא  | התיבה אוב  | םיגוויזו םיכודיש ]
דמחמ תויונח  | םירושיק  | רשק רוצ  | רנירטול תולאש ]
 
 
© Hosted & Created By PowerLink